Organisatie en bestuur

Het Summa College bestaat uit het College van Bestuur, de scholen en de ondersteunende diensten. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de financiële gang van zaken.

Het College van Bestuur stelt het strategisch beleid op en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Het is een collegiaal bestuur waarbij de bedrijfsvoerings- en onderwijsportefeuille zijn verdeeld over Henk Slagt (interim) en Laurent de Vries.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

  • Mevrouw N.L. den Haan, voorzitter, directeur-bestuurder ANBO
  • Mevrouw J.A.F. van der Putten, zzp'er in het beroepsonderwijs
  • De heer P.A.M. Thijssen, zelfstandig adviseur en op interim basis betrokken bij de herstructurering van vastgoedorganisaties.
  • De heer G.G.M.P. Peeters, bestuurder woningbouw corporatie Wonen Limburg
  • Mevrouw G.M. van Dijk, directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership (VU), hoogleraar Publiek Leiderschap (VU) en zelfstandig consultant.
  • De heer L.A. van der Hoorn, directeur van verscheidene bedrijven en bestuurslid van meerdere werkgeversverenigingen

Statuten

In de statuten van het Summa College is onder andere opgenomen wat de taken en bevoegdheden zijn van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur. Tevens is in de statuten opgenomen hoe deze twee organen zich tot elkaar verhouden.

Medezeggenschap

Zowel medewerkers als studenten zijn gesprekspartner van het college van bestuur bij het bepalen van het beleid van het Summa College. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen de medewerkers. Streven van de OR is om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor het college van bestuur en samen een veilig en inspirerend leef- en werkklimaat voor studenten en medewerkers te bevorderen. De studenten zijn vertegenwoordigd in de studentenraad.

Organogram

De structuur van het Summa College wordt weergegeven in dit organogram.

Procuratiematrix

Deze matrix is een weergave van de financiële mandaten die in de statuten, bestuursreglement en autorisatielijst van Summa College zijn vastgelegd.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.